Công ty CP Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng (NHG) là một tập đoàn đầu tư và phát triển thương mại, dịch vụ thông qua một hệ thống chuỗi các công ty thành viên và trường học tại thị trường Việt Nam với các ngành nghề mang tính sáng tạo và đột phá, trong đó lấy giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin là ngành xương sống để phát triển và hỗ trợ các ngành khác trong hệ thống cùng phát triển. Trong quá trình phát triển, Ban lãnh đạo NHG xác định con người và hệ thống quản trị là những yếu tố nền tảng để NHG tiếp tục phát triển một cách bền vững. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo NHG mong muốn thực hiện xây dựng chiến lược Nguồn nhân lực và đã chọn MCG làm đối tác để thực hiện.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Rà soát toàn cảnh nhân sự và hiện trạng công tác quản trị NNL của Tập đoàn; (2) Xác định cơ sở xây dựng chiến lược NNL Tập đoàn giai đoạn 2018-2020; (3) Định hướng chiến lược NNL Tập đoàn giai đoạn 2018-2020; (4) Kế hoạch hành động và Bộ chỉ số nhân sự của Tập đoàn giai đoạn 2018-2020.