Công ty Cổ Phần Cơ Điện Trần Phú được thành lập từ năm 1984, hiện nay là một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện. Vào tháng 3 năm 2010, Công ty chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần mà Nhà nước là cổ đông có quyền lực chi phối (chiếm 65% vốn điều lệ). Từ khi chuyển sang mô hình mới, mặc dù đạt được nhiều thành công, công ty đang đối mặt với một số điểm yếu dẫn đến hạn chế tiềm năng phát triển của công ty. Một trong những điểm yếu là do công ty đã không xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ hiệu quả cho các hoạt động quản lý và hành chính. Để tạo nền móng cho sự tăng trưởng trong tương lai, đội ngũ quản lý của công ty muốn rà soát lại hệ thống quản trị điều hành của mình.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Nghiên cứu tài liệu của Công ty Trần Phú và xây dựng các nội dung sẽ trao đổi và điều tra, khảo sát; (2) Trao đổi làm việc với Tổ dự án và các bộ khung của Công ty Trần Phú; (3) Lập báo cáo đánh giá về hiện trạng công tác quản trị điều hành và hệ thống tài liệu hỗ trợ thực hiện công tác quản trị điều hành của Công ty, các đề xuất, kiến nghị; (4) Lập danh mục các tài liệu quản trị cần được điều chỉnh, cập nhật, và xây dựng mới.