Công ty cổ phần Armypharm được thành lập năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực thực hiện các gói thầu cung cấp thiết bị y tế và dược phẩm. Sau hơn 05 năm thành lập và phát triển, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công ty, Armypharm đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức từ quản trị, điều hành doanh nghiệp: Các phòng ban/ vị trí công việc chưa được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ gây nên sự chồng chéo trong triển khai công việc. Các nhiệm vụ chưa được phân nhiệm rõ ràng nên tình trạng có bộ phận luôn bị quá tải, còn các bộ phận khác thường xuyên hoạt động dưới công suất gây nên sự thiếu hiệu quả trong hoạt động và lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao. Mặt khác, công ty cũng chưa có hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cũng như các báo cáo quản trị trọng yếu nên Lãnh đạo Công ty rất khó khăn trong việc nắm bắt và điều tiết tiến độ công việc.
Do vậy, Amypharm đã lựa chọn MCG để tư vấn xây dựng Hệ thống tổ chức công việc và báo cáo.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Chuẩn hóa/ văn bản hóa việc tổ chức, phân công công việc: Hệ thống Ma trận phân nhiệm (RACI) toàn công ty; Bản Mô tả công việc cho từng vị trí công việc; (2) Xây dựng các mẫu báo cáo quản trị trọng yếu về: Kế hoạch – Dự án; Tài chính – Kế toán; Hành chính – Nhân sự.