Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội là công ty chứng khoán hoạt động đa năng theo mô hình ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam, là thương hiệu công ty chứng khoán có uy tín trên thị trường chứng khoán Châu Á.
Cùng với sự phát triển và tái cấu trúc, SHS đã lựa chọn MCG để rà soát tổ chức, Xây dựng hệ thống và triển khai đánh giá năng lực cán bộ, Xây dựng hệ thống MTCV và Đánh giá kết quả công việc.

Những nhiệm vụ chính MCG đã thực hiện gồm: (1) Rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban và hệ thống chức danh; (2) Phân tích công việc, định biên nhân sự và đánh giá năng lực cán bộ; (3) Xây dựng mô tả công việc; (4) Xây dựng khung đánh giá thực hiện công việc