Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) được thành lập năm 1995 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.Từ tháng 7/2009, BoA trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức và thực hiện hoạt động công nhận phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
BoA hiện đang áp dụng cơ chế lương được xây dựng từ năm 2012.
Thu nhập của CBNV gắn với vị trí công việc và năng lực nhưng chưa gắn với kết quả thực hiện công việc. BoA mong muốn xây dựng cơ chế đánh giá kết quả công việc (KPI) nhằm tạo động lực và thúc đẩy hiệu quả làm việc cho CBNV, làm cơ sở cho việc đánh giá, xét tăng bậc lương và phân chia quỹ thưởng cuối năm.
Trước tình hình này, Ban lãnh đaọ BoA có mong muốn tìm giải pháp đánh giá kết quả công việc bằng KPI để nâng cao hiệu quả của việc chi trả lương thưởng, đảm bảo kích thích nhân viên đầu tư cho việc phát triển kỹ năng; tăng cường hiệu suất làm việc và sự cam kết, gắn bó với Tổ chức. Thu nhập của nhân viên với kết quả kinh doanh của Tổ chức, hiệu quả của Dự án và mức đóng góp hay hiệu quả công việc của cá nhân đối với Dự án.

Nhiệm vụ của MCG bao gồm:

1. Nghiên cứu, thống nhất mô hình tổ chức, CNNV của từng bộ phận, từng vị trí công việc
2. Thống nhất định hướng phát triển, mục tiêu chiến lược của tổ chức
3. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu KPI cho bộ phận và các vị trí chức danh
4. Xây dựng công cụ hỗ trợ giao và đánh giá KPI
5. Xây dựng giải pháp áp dụng KPI trong quản trị nhân sự
6. Đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ triển khai