Công ty TNHH Bắc Hà được biết đến Công ty cung cấp máy chiếu và màn chiếu có uy tín lớn trên thị trường cả nước
Tuy nhiên, công ty chưa có hệ thống quả trị bài bản như quy định chức năng nhiệm vụ của các Bộ phận, quy trình tác nghiệp chuẩn
Với chiến lược phát triển ổn định, MCG sẽ cùng Bắc Hà tập trung xây dựng hệ thống quản trị của Công ty bao gồm các hạng mục chính:
Module 1: Thiết kế công việc
Module 2: Xây dựng quy định, quy trình tác nghiệp
Module 3: Xây dựng cơ chế lương, thưởng & đãi ngộ theo nguyên tắc 3P