Đi tìm nội hàm của “Quản trị hiệu quả công việc”

Chắc hẳn bạn đã quen thuộc với câu nói “Cái gì mà không đo được thì không hiểu được, không hiểu được thì không kiểm soát được, không kiểm soát được thì không cải thiện được” – H. James Harrington. Nhưng, ý nghĩa ẩn sâu bên trong câu nói đó là gì? Theo dõi cân…