Hiệu quả tổ chức từ góc nhìn chiến lược

Hiệu quả tổ chức có thể hiểu đơn giản là mức độ hiệu quả [của tổ chức] trong việc hoàn thành những mục tiêu đề ra. Trong số trước chúng tôi đã đề cập đến nội dung “Xây dựng tổ chức hiệu quả từ việc xác định các mục tiêu thông minh – SMART”.  Với…