[email protected] (024) 3935 0082 - 097 567 4766

default-logo

Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự tăng trưởng và thành công của doanh nghiệp thông qua các giải pháp và dịch vụ thúc đẩy phát triển và thịnh vượng.

Tầm nhìn chiến lược

Qua mỗi dự án tư vấn, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn ngày càng hoàn thiện.
Tư vấn phát triển doanh nghiệp
Hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá hiện trạng hoạt động, thiết lập các mục tiêu phát triển trong tương lai và hoạch định những bước đi cần thiết trong việc xây dựng hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực để doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.
Tư vấn dự án phát triển kinh tế
Hỗ trợ Chính phủ, các cơ quan chức năng và các tổ chức tài trợ đo lường và đánh giá hiệu quả của hệ thống khung pháp lý; tư vấn các giải pháp cải thiện các quy định pháp luật, thủ tục hành chính Nhà nước để hỗ trợ hiệu quả quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và sự phát triển của các doanh nghiệp.
Đào tạo và phát triển nhân tài
Hỗ trợ Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và tổ chức các chương trình đào tạo dựa trện nguyên tắc “lấy người học làm trung tâm – lấy thực tiễn làm nền tảng”
Phần mềm Quản trị nhân sự
iPeopleX là phần mềm quản trị nhân sự đa ngôn ngữ, đa nền tảng với chất lượng cao cho iOS, OS, X, Android và Windows. iPeopleX mang lại giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực.